SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » Basisschool de Beneden Beekloop

Basisschool de Beneden Beekloop

Basisschool Beneden Beekloop is gevestigd in Geldrop. De school biedt onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen en is een werkplek voor 20  teamleden. Naast de kleutergroepen wordt er in de overige groepen gewerkt middels het leerstofjaarklassensysteem. Al 66 jaar biedt Basisschool Beneden Beekloop de kinderen van Geldrop en directe omgeving een fijne plek om te leren.

Basisschool Beneden Beekloop is één van de twee Geldropse basisscholen van scholengroep SILFO’ en valt onder het Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond- Peelland.

Op onze school wordt nauw samengewerkt met kinderopvangorganisatie Potje Knor om onderwijs, zorg en opvang goed vorm te geven en een doorgaande lijn te creëren van 0 tot en met 13 jaar.

Contactadres

Basisschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90
5662 HM Geldrop
Telefoon – 040-2863543
E-mail – benedenbeekloop@geldrophetnut.nl
www.benedenbeekloop.nl

Visie

“Waar talenten samenstromen”

Op de Beneden Beekloop leren kinderen, teamleden en ouders van en met elkaar in een respectvolle en veilige omgeving, waarin creativiteit, eigenheid en zelfstandigheid voorop staan, met als doel talenten te ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn

Betrokken – Creatief – Deskundig – Vernieuwend

Basisschool Beneden Beekloop is een school waar kinderen van 0 tot en met 13 jaar, ongeacht hun afkomst en/of levensovertuiging, welkom zijn.

Wij als leerkrachten leren de kinderen anderen te respecteren en begrip op te brengen voor andere gedachten.

Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis, op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit én op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van kinderen en waar nodig wordt de lesstof aangepast. Tijdens de lessen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen om actieve deelname van kinderen en de samenwerking te bevorderen.

Wij willen onze leerlingen een gevoel van veiligheid geven en wij gaan uit van de opvoedingsgedachte waarin het bijbrengen van wederzijds respect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid hoog aangeschreven staan.

Op de Beneden Beekloop vinden we het belangrijk dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen over het eigen leerproces, dat ze betrokken zijn bij de leerstof en zelfreflectie ontwikkelen.

Zo streven we ernaar dat kinderen na het verlaten van de Beneden Beekloop inzicht hebben in “Dit kan ik”, “Dit wil ik nog leren” en “Dit heb ik nodig” om de stap naar de toekomst met zelfvertrouwen te kunnen zetten.

Wie zijn wij en wat kunnen wij goed?
  • Iedereen is welkom vanuit de gedachte; We spelen, leren en werken samen, ieder met zijn talent, ieder kind speciaal!
  • Wij realiseren samen met de kinderen een veilige leeromgeving en creëren een fijne sfeer om samen van en met elkaar te leren.
  • We zijn creatief! Naast de creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en drama verzorgt elke groep jaarlijks een musical.
  • We genieten van de kinderen en hebben plezier in ons werk. We streven naar een perfecte match tussen leeromgeving enerzijds en persoonlijke interesses en mogelijkheden anderzijds.
  • We hebben een deskundig team. We volgen jaarlijks (na)scholing om de onderwijsontwikkelingen te volgen.
  • De resultaten van onze leerlingen liggen, met uitzondering van het schooljaar 22-23, jaarlijks boven het landelijk gemiddelde.
Fijne sfeer

Op Basisschool Beneden Beekloop mag elk kind met zijn/haar talent groeien en stralen.
Een prettig en veilig pedagogisch klimaat binnen de school en in elke groep is het uitgangspunt. De eerste weken van het schooljaar zijn voor elke groep en de  groepsvorming van groot belang. We noemen dit de ‘Gouden weken’.
Hierin leren we elkaar beter kennen en maken we afspraken voor de rest van het schooljaar zodat we in een prettige sfeer en veilige omgeving van en met elkaar kunnen leren.

Jaarlijks vragen we de kinderen van groep 5 t/m 8 een veiligheidsscan in te vullen zodat we een beeld krijgen van hun gevoel betreffende sfeer en veiligheid binnen de school.