SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteit van ons onderwijs

Hoe kun je weten wat de kwaliteit van school is?
De kwaliteit van een school valt niet alleen af te meten aan de resultaten van bijvoorbeeld de Cito Toetsen. Wij zijn van mening dat een kwalitatief goede school een school is die op zoveel mogelijk gebieden uit elk individueel kind haalt wat erin zit en vervolgens betrouwbare adviezen geeft voor de volgende stap. Het kritisch blijven volgen van het eigen handelen blijft daarbij van groot belang. We peilen daarom elke twee jaar de tevredenheid onder ouders, kinderen en teamleden.

In het schoolplan wordt voor vier jaar vastgelegd waar de school aan wil werken en welke doelen het wil bereiken. Elk jaar wordt met het team een jaarplan opgesteld. Aan het einde van het schooljaar wordt gekeken of die gestelde doelen zijn behaald en welke doelen nog aandacht behoeven. Tijdens de informatieavond wordt u hierover geïnformeerd door de directie.

Schoolplan

Voor de periode van 2023-2026 is er een schoolplan gemaakt. Hierin staat de koers van de school voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan wordt het jaarplan opgesteld met daarin de speerpunten of verbeterpunten voor het komende jaar. het schoolplan van basisschool Beneden Beekloop is te vinden op de website www.benedenbeekloop.nl onder het kopje “Documenten”.

De speerpunten en/of verbeterpunten voor het schooljaar 2023-2024 zijn
  • Optimaliseren van de cyclus van het Handelingsgericht werken.
  • Oriënteren op methodes voor Taal en Spellingonderwijs voor groep 4 t/m 8.
  • Oriënteren op een passende methode voor sociale en emotionele ontwikkeling.
  • Professionaliseren en optimaliseren van de ICT vaardigheden voor leerkrachten.
  • Implementatie van nieuwe methode-onafhankelijke toetsen van IEP.
  • De school beschikt over een kerndoel dekkend aanbod voor burgerschapsvorming.
  • Verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.
Voortgezet onderwijs

Vanuit het voortgezet onderwijs ontvangen wij elk jaar een terugkoppeling van oud-leerlingen. Op deze manier blijven wij onze leerlingen volgen. We kunnen constateren dat de advisering voor het voortgezet onderwijs in de meeste gevallen het best passend is voor het kind.

Kwaliteitsbeleid SILFO

De strategische visie SILFO 2022-2026 beschrijft de overkoepelende opdracht voor de stafdienst kwaliteitsontwikkeling. Deze is geformuleerd aan de hand van de vier C’s, de stichting-brede vorm aan de hand waarvan SILFO de verscheidene diensten vormgeeft.

De vier C’s hebben inhoud gekregen op basis van een ontwikkeld instrumentarium waarin ruimte is gemaakt voor, naast meetbare, ook merkbare en aantoonbare kwaliteitsgegevens. Deze gegevens worden verzameld, gedeeld en geëvalueerd in een cyclisch proces, met onder andere gerichte onderzoeken, naar bijvoorbeeld vervolgvragen op eerder gevonden gegevens, het verzamelen van feedback, het doen van evaluaties, het hebben van dialogen en het delen van verhalen. Het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs sluit hierop aan.

De kwaliteitscyclus wordt op verschillende manieren ingebed in de werkwijze binnen de stichting

Managementrapportages

De stichting werkt sinds medio 2019 met rapportages op onderwijskwaliteit, op zowel stichtings- als locatieniveau. De rapportages worden viermaandelijks besproken met de opleidingsdirecties, de afdeling control, de afdeling kwaliteit en het College van Bestuur. De inhoud focust op zowel meetbare, als merkbare en aantoonbare kwaliteitsresultaten. De merkbare en aantoonbare gegevens worden gepresenteerd in de locatieportfolio’s. Meetbare gegevens uit de rapportages onderwijskwaliteit zijn afkomstig uit de diverse leerlingvolgsystemen, toets-systemen en reflectiesystemen van de scholen, waarmee vorderingen in kennis en vaardigheden van de leerlingen wordt gevolgd. Tevens wordt op locatieniveau met doorlopende leerlijnen geborgd dat het onderwijs aansluit op een ononderbroken ontwikkelproces van leerlingen. Ook het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders, leskwaliteit op schoolniveau observaties en de accreditatierapportage door de Council of International Schools voor de International School worden gebruikt om onderwijskwaliteit te meten.

Kwaliteitskompas

Aan de hand van het ontwikkelde Kwaliteitskompas, gebaseerd op de Kwaliteitscyclus (die synchroon loopt met de control-cyclus), de Kwaliteitskalender van het jaarverslag, de Kwaliteitskalender van het Schoolplan en de vier- acht en twaalfmaandrapportages wordt de ontwikkeling van onderwijskwaliteit gemonitord.

Het door de stichting ontwikkelde Kwaliteitskompas brengt onderwijskwaliteit in beeld en is zichtbaar voor het bestuur, de directies, het personeel en de Raad van Toezicht middels locatieportfolio’s. Het Kwaliteitskompas wordt gebruikt om vanuit de opgestelde visie zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs binnen de stichting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vanuit de inspectie opgestelde eisen, middels Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en indicatoren voor merkbare en aantoonbare kwaliteit, de zogenaamde Kritieke Kwaliteitsindicatoren (KKI’s) die zijn gekoppeld aan de schoolplandoelen. De ontwikkeling wordt viermaandelijks geëvalueerd met de opleidingsdirecties en vastgesteld door het College van Bestuur. Het kompas werkt daarmee tevens als tool voor de risicoanalyse.

Kwaliteitsverbeteringen

Afspraken voor kwaliteitsverbetering worden op basis van de managementrapportages en het  Kwaliteitsdashboard viermaandelijks opgesteld en vastgelegd. De opleidingsdirecties, voeren indien noodzakelijk, nadere analyse op locatieniveau uit en/of stellen locatiedoelen bij, welke opgenomen worden in het kwaliteitsdashboard. Het proces en het kwaliteitsinstrumentarium worden jaarlijks geëvalueerd, waarmee verdere kwaliteitsontwikkeling wordt gerealiseerd.

Verantwoording

De managementrapportages met de locatieportfolio’s en het Kwaliteitsdashboard worden viermaandelijks gedeeld en eveneens besproken met de Raad van Toezicht. Tevens worden de locatieportfolio’s jaarlijks gepresenteerd  en besproken in een bijeenkomst met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd in het Jaarverslag en op de website van Scholen op de kaart.