SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Rechten en plichten

Rechten en plichten

De ouderraad

De ouderraad (OR) van de Beneden Beekloop bestaat uit een actieve groep ouders. De belangrijkste taken van de OR zijn het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij school en het organiseren/ondersteunen bij activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de lampionnenoptocht, het Kerstdiner met de kinderen, Carnaval, verfraaien van het schoolplein, faciliteren excursies voor alle groepen etc.

Om deze activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de ouderraad van de school stelt de medezeggenschapsraad (MR) de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vast.

Bij de vergaderingen van de OR is altijd een leerkracht van het team aanwezig. Daarnaast werkt de OR nauw samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouderhulp

Voor een school zijn ouders onmisbaar. Zonder ouderhulp zijn activiteiten niet te realiseren.

Elk jaar zijn er naast de vaste activiteiten, als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en begeleiding bij excursies talloze momenten waarop ouderhulp dringend gewenst is.

Wij rekenen op uw inzet, uiteraard zijn de kinderen en het team u hiervoor zeer dankbaar.

Klassenouders

Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. De klassenouder heeft als taak het ondersteunen van de groepsleerkracht bij activiteiten zoals excursies, schminken bij musicals, sportdag, vieringen en verjaardagen van de leerkracht(en) in de groep. De klassenouder kan indien nodig andere ouders uit de groep vragen om ook deel te nemen aan de begeleiding van die activiteiten. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de overige ouders.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Beneden Beekloop bestaat uit zes personen. Hierin zijn drie ouders en drie personeelsleden vertegenwoordigd. De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan, dat een besluitvormende en adviserende rol heeft voor bestuurlijke zaken van school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in het schoolplan, beleidsveranderingen en nieuwbouw. De MR vergadert zeven à acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen. Heeft u vragen aan de MR of wilt u een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u mailen naar: mrbb@geldrophetnut.nl

De MR van de Beneden Beekloop is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Silfo. De GMR behartigt de belangen van de PO scholen vanuit een bovenschools perspectief.

Klachtenprocedure

Ondanks alle goede bedoelingen kan het voorkomen dat een leerling, ouder/verzorger, medewerker of vrijwilliger niet tevreden is over een situatie op school. Blijf nooit met een klacht of ontevreden gevoel rondlopen, maar praat erover.

Wat is een klacht?

We onderscheiden informele- en formele klachten: Informele klachten zijn meldingen van gevoelens van onvrede die u in eerste instantie bespreekt met de direct betrokken leerkracht De betrokkenen zoeken samen naar een passende oplossing. Komt u er samen niet uit, dan worden de IB-er en/of directeur en eventueel de bestuurder van SILFO betrokken bij het gesprek Indien de ‘klager’ niet tevreden is over de manier waarop de informele klacht binnen school is behandeld, kan de ‘klager’ een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Het document Klachtenregeling SILFO biedt een duidelijk stappenplan voor ouders.
Dit document is te vinden via onderstaande link:

https://www.silfo.nl/wp-content/uploads/2022/02/Klachtenregeling-SILFO-13-06-2022.pdf

Wilt u een klacht indien bij de externe klachtencommissie?

Stuur dan een e-mail aan okc@orionnxt.nl.

Vermeld in het bericht duidelijk uw naam, adresgegevens en telefoonnummer, de inhoud van de klacht, tegen wie de klacht gericht is, welke acties u heeft ondernomen om tot een oplossing te komen en wat er volgens u moet gebeuren om de klacht op te lossen.

Kinderraad

Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk! De kinderen van de kinderraad mogen over diverse schoolse zaken meedenken. Bijvoorbeeld meedenken over de nieuwbouw, of de inrichting van het schoolplein. Ze hebben een aantal ideeën voor de nieuwbouw uitgewerkt in een maquette. In de Kinderraad zitten enthousiaste vertegenwoordigers uit de groepen 5, 6, 7 en 8 gekozen uit en door de leerlingen van school. De Kinderraad vergadert 5 à 6 keer per jaar onder schooltijd. De bijeenkomsten worden bijgewoond door de directeur. Bij de ingang bij de groepen 3 hangt de ideeënbus van de Kinderraad. Tips, ideeën, adviezen, vragen etc. zijn van harte welkom!