SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Zorg, ondersteuning & veiligheid » Zorg aan het jonge kind

Zorg aan het jonge kind

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom op onze school voor een informatief gesprek/rondleiding. Een afspraak maken kan door contact op te nemen met school via 040-2863543. Uw kind inschrijven kan vanaf 2,5 jaar. Zij kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden ook gebruikmaken van het peuteraanbod.

Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht, waarbij uw kind in de klas komt, contact op met de ouder(s).

In de regel komen de kinderen 10 dagdelen wennen. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar school. Uiteraard wordt dit bepaald in overleg met de ouders.

Peuteraanbod

Basisschool Beneden Beekloop werkt nauw samen met kinderopvang Potje Knor.

Potje Knor verzorgt het peuteraanbod. Uw kind kan onder professionele begeleiding spelen, ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. De peuters worden begeleid door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers, die allen beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool.

Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuters vanaf drie jaar mogen regelmatig een kijkje nemen in de groep 1-2 van de basisschool als zij daar aan toe zijn en dit ook willen. Dit gebeurt natuurlijk ook in overleg met ouders.

Werkwijze kleutergroepen

Kinderen die net 4 jaar zijn geworden en op school komen, hebben al hun aandacht en energie nodig om te wennen. Wennen aan de nieuwe groep kinderen met alle regels en afspraken. Wennen aan de leerkrachten, het lokaal, het gebouw en de materialen. Na enige tijd, die voor ieder kind anders kan zijn, merken we dat het kind gewend is, zich thuis voelt, de weg weet, zijn draai gevonden heeft en kan meedoen met de groep.

In de kleuterbouw is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind door spel het belangrijkste facet.

In de groepen 1-2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt waarbij het ‘planbord’ een belangrijke plaats inneemt. Het ‘planbord’ maakt deel uit van de vaste dagstructuur en het coöperatief werken in de groepen 1-2.

Om zicht te houden op de ontwikkeling van de kleuters worden regelmatig observaties uitgevoerd op hoofdgebieden zoals sociaal-emotionele, motorische, creatieve, spraak/taal en cognitieve ontwikkeling, terwijl het kind al spelend ontzettend veel leert. Deze gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van Mijn Kleutergroep om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen. Deze werkwijze maakt het mogelijk om heel gericht aan te sluiten bij hun individuele ontwikkeling.

De thema’s die in de kleutergroepen aan bod komen, komen vaak terug in het buiten spelen.

Wat binnen geleerd en gedaan wordt, kan buiten worden uitvergroot. In de vorm van een rollenspel, tekenen op een groot vlak, bewegend leren omdat daar buiten meer ruimte voor is. ‘Buiten’ is immers een rijke natuurlijke leeromgeving die bij de kinderen enorm tot de verbeelding spreekt.

Vanuit de kring worden de activiteiten besproken, van daaruit kunnen de kinderen o.a. werken/ spelen in hoeken, knutselen, coöperatief werken, werken met ontwikkelingsmateriaal en er is ruimte voor vrij spel.

Ons onderwijs

Basisschool Beneden Beekloop begeleidt kinderen in hun totale ontwikkeling. We maken gebruik van het directe instructiemodel en passen coöperatieve werkvormen toe in ons onderwijs. De leerkracht observeert, bekijkt het werk en houdt de vorderingen van de leerlingen bij. Daarnaast houden we vorderingen bij met methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen.

Naar aanleiding van toetsen en signaleringen begeleiden we kinderen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op hun niveau. Op deze manier krijgen we een duidelijk beeld van de kinderen die zelfstandig aan het werk kunnen, kinderen die instructie volgen en kinderen die dan nog extra begeleiding nodig hebben.

De Intern Begeleider volgt deze groepsprocessen en heeft aan de hand van deze gegevens en groepsobservaties een aantal keren per jaar een groepsbespreking met iedere leerkracht.

Differentiatie

In een klas met allemaal verschillende kinderen zijn er veel niveauverschillen. Als school vinden we het belangrijk om kinderen het aanbod te bieden dat ze nodig hebben. Om dit te bereiken passen we differentiatie toe. Dit kan differentiatie zijn op leertijd en leerstofaanbod. In de groep wordt er minimaal op 3 niveaus gedifferentieerd. In het algemeen starten de lessen met het ophalen van voorkennis, waarna de eerste groep kinderen aan het werk gaat. Dit zijn de kinderen die de lesstof beheersen en extra uitdaging krijgen. De rest van de klas krijgt daarna een basisinstructie. Na deze basisinstructie gaat de volgende groep kinderen aan de slag. Tot slot wordt er een verlengde instructie gegeven waarna alle kinderen zelfstandig met de leerstof aan de slag kunnen.

Wanneer extra ondersteuning nodig is voor een leerling, zijn er meerdere mogelijkheden. In overleg met ouders en school streven we naar de best mogelijke begeleiding.